Naše diplomky

aneb O čem se píše na fildě

Naše studentky a naši studenti zkoumají témata, která hýbou společností. Nahlížejí pod koberce sociálních tabu, pronikají do tajů lidské psychiky, ovládají strukturu jazyků – jak přirozených, tak programovacích. Jejich studia je směřují do zajímavých kariér.

Výsledky jejich bádání se odrážejí v tématech jejich diplomových prací. Podívejte se na několik ukázek, přesvědčte se a inspirujte se.

Humanitní a společenskovědná

témata

Ekologická úzkost a její souvislosti s úzkostností, nadějí a prožívanou životní smysluplností

katedra psychologie

Tato práce zkoumá, zda mají negativní vyhlídky globálního oteplování vliv na duševní zdraví velké části populace. Klade si otázku, jestli existuje vůbec něco jako ekologická úzkost, nebo je to vše jen jedna velká mediální bublina?

Tělesné sebepojetí žen po porodu

katedra psychologie

Co když se žena stane matkou, přijme svou novou roli, ale hůře se vyrovnává se změnami odrážejícími se na jejím fyzickém vzhledu? Jak se promění vnímání vlastního těla u žen, které prošly cestou od mladé dívky po ženu, která porodila svého potomka?

Etiketizace duševního onemocnění

katedra sociologie, andrgogiky a kulturní antropologie

Lidi s duševním onemocněním vnímá část společnosti skrz prsty a dává jim různé nálepky neboli etikety. Jak se tato etiketizace projevuje v životech osob, jimž byla diagnostikována duševní nemoc, zkoumal terénní výzkum v této práci.

Ekonomické myšlení v díle Jana Ámose Komenského

katedra ekonomických a manažerských studií

Tato práce není o tom, že si to J.A.K. “uměl spočítat”. Zaobírá se tím, jak Komenský vnímal majetek, hodnoty či práci. Bude se vám líbit, pokud vás zajímá, jaký měl učitel národů, jehož mnohé myšlenky je možné hodnotit jako nadčasové, názor na chudobu a nerovnováhu mezi chudými a bohatými.

Role lingvistiky v kybernetické bezpečnosti

katedra obecné lingvistiky

Kolik uživatelských účtů, tolik hesel. Stejně jako klíč umožňuje přístup do domu či bytu a chrání náš majetek, tak i heslo umožňuje přístup do účtu, emailové schránky nebo profilu na sociální síti a chrání naše osobní údaje a data. Chcete inspiraci, jak vytvořit heslo, které jen tak někdo neprolomí? Tato práce na pomezí kvantitativní lingvistiky a kybernetické bezpečnosti poskytuje zajímavý vhled do problematiky, která je nedílnou součástí našeho každodenního života.

Nacistická trestnice Mírov během období okupace (1938–1945)

katedra historie

Mnohé příběhy každodenního chodu naší země během 2. světové války pro nás zůstávají stále zahaleny tajemstvím a možná si ani neuvědomujeme, že budovy, které dnes slouží nějakému “veřejnému” účelu, sehrály svou úlohu i během války. Tato diplomová práce jeden takový příběh rekonstruuje. Věděli jste, že za nacismu Mírov fungoval jako ústav pro vězně s plicním onemocněním?

Pornoherectví jako profese

katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Co obnáší profese pornoherečky z pohledu žen účinkujících v pornofilmech? Práce se zaměřuje na to, jak pornoherečky vnímají svou profesi a zda má vliv na jejich sociální vazby. Z výzkumu vyplynulo, že se pornoherečky kvůli své profese potýkají zejména s negativními reakcemi.

Software na klasifikaci textů

katedra obecné lingvistiky

Programování na filozofické fakultě, a nadto ještě v Pythonu? Ano, to je skutečně možné. Cílem této práce bylo ozkoušet, zda vytvořený software umí rozpoznat jazyk, určit autorství nebo rozpoznat spamy.

Syndrom vyhoření v kontextu smysluplnosti práce

katedra ekonomických a manažerských studií

Sociální pracovníci mívají syndrom vyhoření nejčastěji. Jak by bylo možné tomu zamezit, ukazuje tato diplomka, která se zaměřuje na případ azylové organizace pomáhající lidem bez domova.

Junák - český skaut, 8. skautské středisko Vládi Tylšara Olomouc (1938) 1945-2021. Dílčí inventář písemností uložených v archivu krajské expozitury Skautského institutu v Olomouci

katedra historie

“Všechno to začalo na sklonku první republiky a navzdory třem nedobrovolným přerušením to pokračuje dodnes.” Skautský institut v Olomouci se díky této práci může chlubit pečlivě uspořádaným archivem.

Filologická

témata

Vliv politiky jednoho dítěte na vzdělání žen v Číně

katedra asijských studií

Všechno není černo-bílé. Pokud chceme společenským jevům a jejich souvislostem lépe porozumět, je potřeba se do nich pořádně ponořit. Z výzkumu vyplývá, že po roce 1979 se v Číně zvýšil počet žen, které dosáhly vzdělání na všech stupních, a to právě vlivem zavedení politiky jednoho dítěte. Týká se to ale spíše jen žen z měst. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, nabízí tato diplomka.

Překlad filmu a dabing. Příprava dialogové listiny k ruskému seriálu Angelika

katedra slavistiky, sekce rusistiky

Skvělý příklad překladatelství v praxi na případu seriálu, který se odehrává v univerzitním prostředí.

Československo-izraelské vztahy v letech 1948-1950 z perspektivy českých archivních pramenů

centrum judaistických studií

Diplomka postavená na poctivém studiu dokumentů dobové vojenské kontrarozvědky, kanceláře prezidenta republiky a diplomatického archivu ministerstva zahraničních věcí, zkrátka dokumentů, ke kterým se člověk jen tak nedostane.

Problematika překladu průvodce Arcibiskupským zámkem a zahradami v Kroměříži

katedra slavistiky, sekce polonistiky

Polštinu využijete za humny. Příkladem je tato diplomka, která se zaměřuje na překladatelské „špeky“ v připravované polské verzi turistického průvodce významné památky UNESCO.

Hledání orientalizovaných světů: Zobrazení Indonésie ve vybraných českých dokumentárních pořadech

katedra asijských studií, sekce indonéštiny

Práce sleduje hudební složku a projevy negativního orientalismu, tzn. rozdílů mezi “námi” a “těmi druhými”, a orientalismu pozitivního, který se pokouší vzbudit divákův zájem o Indonésii, v dokumentární sérii Hledání ztracených světů a seriálu Trabantem z Austrálie do Asie.

Problematika překladu korespondence na příkladu epistolární výměny mezi Henrim Pourratem a Janem Čepem

katedra romanistiky, sekce francouzštiny

Dopisy z let 1932-1947, které si vyměňovali dva spisovatelé, jeden český a druhý francouzský – to je téma diplomové práce zaměřené na překlad a literárně historické souvislosti.

Problemática do género feminino nos substantivos originalmente invariáveis em português / Problems of feminine gender of substantives in Portuguese which were originally invariable

katedra romanistiky, sekce portugalštiny

Napsat diplomku v jazyce, který studujete? Žádný problém. Tato práce psaná portugalsky se zabývá tím, jak se v současné portugalštině proměňuje ženský rod.

Análisis de neologismos semánticos en espaňol: un estudio de corpus / An analysis of semantic neologisms in Spanish: a corpus-based study

katedra romanistiky, sekce španělštiny

Každý jazyk se vyvíjí a obměňuje svou slovní zásobu. Přesně takové postupné změny je možné zkoumat. Důkazem je diplomová práce o nových slovech ve španělském jazyce, psaná v originále.

Bild der Ostfront des Ersten Weltkriegs in der deutschsprachigen Literatur aus Böhmen und Mähren

katedra germaistiky

Tato práce se zabývá zobrazením východní fronty první světové války v německy psané literatuře z Čech a Moravy na základě tří vojenských románů a dalších textů z meziválečného období. 

De invloed van stress tijdens consecutief- en simultaan tolken en de vermindering ervan

katedra nederlandistiky

Jak ovlivňuje stres výkon tlumočníků? S jakými stresory se nejčastěji setkávají a jaké jsou jejich symptomy? Odpověďmi na tyto otázky se zabývá tato práce

Emil Filla en het Amsterdamse Duitstalige politiek-satirische weekblad Michel im Sumpf (1917-18)

katedra nederlandistiky

Malíř Emil Filla vydával během první světové války týdeník Michel im Sumpf, do kterého přispíval karikaturami. Spolupracoval také s českou odbojovou skupinou „maffie” řízenou T. G. Masarykem a E. Benešem bojující za samostatnost Československa, do které se sám dobrovolně přihlásil a pro kterou se následně stal klíčovou osobou v Holandsku.

Zerocalcare: dal fumetto al cinema

katedra romanistiky, sekce italštniny  

Zerocalcare patří mezi nejznámější italské kreslíře současnosti. Jak se liší jeho komiks La profezia dell’armadillo v tištěné podobě oproti filmovému zpracování?

Uměnovědná

témata

Velké Losiny – žerotínský zámek v kontextu středoevropské renesanční architektury

katedra dějin umění

Máte rádi výlety po českých zámcích? Tak to jste určitě byli ve Velkých Losinách. Máte jedinečnou šanci se s tímto zámkem, jeho staviteli a majiteli, kteří si jej přizpůsobovali, aby z něj měli plnohodnotné sídlo, seznámit opravdu detailně.

Divadlo utlačovaných pohledem teorie sociálních rolí

katedra divadelních a filmových studií

Divadlo utlačovaných boří hranice klasického divadelního rámce a pasivního způsobu přijímání informací. Nejprve sledujeme příběh, který je nám neherci prezentován a poté máme možnost se do něj zapojit a ovlivnit vývoj celé situace.

Rozhlasová dramaturgyně Jaroslava Strejčková

katedra divadelních a filmových studií

Jaroslava Strejčková strávila v Československém rozhlase 29 let, během nichž připravila stovky inscenací, některé jako dramaturgyně, jiné jako autorka úpravy. Práce sumarizuje její dramaturgické dílo, klíčové inscenace a zkoumá, nakolik lze z tvorby jedné autorky hovořit o specifickém „rukopisu“ tvůrce.

Cesta k pravdě Marguerite de Carrouges: Neoformalistická analýza filmu Poslední souboj (2021)

katedra divadelních a filmových studií

K jakým manipulacím diváckých očekávání dochází ve filmu Poslední souboj? Jak se proměňují charakteristiky postav mezi jednotlivými kapitolami? Odpovědi naleznete v této práci.

Modularita v československé produkci nábytku z plastických hmot sedmdesátých let 20. století

katedra dějin umění

70. léta, Československo. Málokdo by to řekl, ale v dobovém nábytku se projevovaly trendy západních zemí. Možná právě na takovém modulárním nábytku z polystyrenu a polyuretanu sedáváte ve vašem oblíbeném podniku nebo u babičky.

Tradiční hudba a identita Rusínů na příkladu situace na východním Slovensku

katedra muzikologie

Práce přináší pohled do rusínské komunity, popisuje situaci v tradiční hudbě a její postavení a projevy v kontextu dnešní moderní doby.

Význam hudebních rolových modelů v životě dospívajících

katedra muzikologie

Jakým způsobem vzhlížení k hudebnímu rolovému modelu přispívá k osobní pohodě dospívajícího ve věku 16-17 let? Jaká je souvislost lidské emocionality s hudebním poslechem a významem hudebních rolových modelů pro každodenní život dospívajících?

Užitečné informační weby:

Mobilní aplikace Studuj na UP:

Stáhnout na Google Play
Stáhnout v App Store

Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Filozoficka fakulta UP